Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego  „Pomet” z siedzibą przy ul. Partyzantów 5 , 64-510 Wronki , adres poczty elektronicznej: biuro@ppgardia.pl, numer telefonu: 91 39 25 570, [dalej: Administrator]

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Marcina Włodarza, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@ppgardia.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:

– nawiązania kontaktu (na podstawie wyrażonej zgody) 

– realizacji umowy oraz podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy

– informowania o produktach i usługach Administratora

 

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest marketing i informowanie o oferowanych produktach i usługach występujących po stronie Administratora oraz dochodzenie i obrona roszczeń.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów (w szczególności firmie zapewniającej obsługę systemów informatycznych Administratora)

 

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy przepisów prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). 

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jest Pani/Pan również uprawiona/y do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie jej jest możliwe w każdym czasie i pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja co do wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane