Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA z siedzibą:w Nowogardzie, adres poczty elektronicznej : biuro@ppgardia.pl  i numer tel 91 39 25 570, dalej: Administrator]

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6. pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu nawiązania kontaktu, prowadzenia korespondencji służbowej, realizacji umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy oraz marketingu bezpośredniego usług spółki.

 

Prawnie uzasadniony Interes

Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: marketing i informowanie o oferowanych usługach występujących po stronie Administratora.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów

 

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

 

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

a)żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

b)żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

c)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

e)żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

f)wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych )

g)jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane